آزمایشگاه دکتر نژاده

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکتر نژاده

نظرسنجی

به خدمات آنلاین سایت آزمایشگاه چگونه امتیاز می دهید ؟

به نظافت آزمایشگاه چگونه امتیاز می دهید ؟

به سرعت جوابدهی آزمایشگاه چگونه امتیاز می دهید ؟

به نحوه برخورد پرسنل نمونه گیری چگونه امتیاز می دهید ؟

به سرعت پذیرش در آزمایشگاه چگونه امتیاز می دهید ؟