اولین Capillary3 در ایران

2022-02-11

نصب اولين دستگاه الكتروفورز کپیلاری 3 Octa در ايران از كمپاني Sebia فرانسه با حضور نماينده شركت از بخش خاورميانه Sebia در دبي در آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك آينده

ارسال شده در اخبار

پیام بگذارید