دستورالعمل آماده سازی

دستورالعمل های آماده سازی

از آزمايشگاه مي توانيد انواع دستورالعمل هاي فني را بشرح زير براي جمع آوري نمونه صحيح خود دريافت نمائيد:

1- دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار جهت كشت و آناليز
2- دستورالعمل جمع آوري نمونه مدفوع جهت آزمايش خون مخفي
3- دستورالعمل جمع آوري نمونه براي اسكاچ تست
4- دستورالعمل جمع آوري نمونه مدفوع جهت آزمايش Calprotectin
5- دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار 24 ساعته
و غيره …