مولکولی

اهمیت تشخیص با کیفیت و زود هنگام و ارائه خدمات به روز به بیمارستان های منطقه موجب شد که بخش مولکولی گروه آزمایشگاه های دکترنژاده از فروردین 1392 با تجهیزات پیشرفته Real Time-PCR کمپانی Applied Biosystem آمریکا و ترموسایکلر Peqlab آلمان و با استفاده از کیت های درجه یک کمپانی QIAGEN برای عوامل عفونی راه اندازی گردد. سیاست این بخش ارائه سرویس بسیار با کیفیت و سریع به بخش های ICU و بیماران عفونی بوده بطوریکه علاوه بر تجهیزات فوق اقدام به خرید دستگاه Real Time-PCR از کمپانی Cepheid آمریکا نموده ایم . این دستگاه که تحولی شگرف در بخش مولکولی ایجاد نموده قادر است در زمان بسیار کوتاه تمام مراحل آزمایش را در عرض یک ساعت پاسخ دهی نماید .

 

1661