نصب دستگاه ids.isys

2023-07-09

یازدهمین دستگاه کمی لومینسانس از کمپانی ids.isys انگلستان به تجهیزات آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده اضافه گردید

ارسال شده در اخبار

پیام بگذارید