هورمون شناسی

بخش هورمون شناسی گروه آزمایشگاه های دکترنژاده مجهز به تجهیزات رادیوایمنواسی (RIA)، انزیم ایمنواسی(ELA)، کمی لومینسانس (CLIA) و الکترو کمی لومینسانس (ECLIA) می باشد. تنوع این تکنیک ها و تجهیزات، آزمایشگاه را با استفاده از کنترل کیفی خارجی (EQAP) بصورتی کاملا غیرقابل مقایسه با دیگر آزمایشگاهها بی رقیب و توانمند ساخته است. آزمایشات ECL با سه دستگاه Cobas_e411  کمپانی  Roche آلمان و آزمایشات CLIA با دو دستگاه IMMULITE و یک دستگاه ADVIA Centaur کمپانی Siemens آلمان و یک دستگاه ماژولار کمپانی Mindray و آزمایشات EIA بادستگاه چهارپلیت کمپانی Dynex آمریکا و آزمایشات RIA بادستگاه گاماکانتر Genesys آلمان روزانه و باسرعت به بیماران و آزمایشگاههای کشور ارائه خدمت می نماید.