گالری تصاویر

سیستم پنوماتیک

سیستم پنوماتیک حمل نمونه برای جلوگیری از پایین آمدن کیفیت نمونه ها و سرعت عمل و افزایش بهره وری در گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده نصب گردید

گالری تصاویر