برچسب: اولین دستگاه capillary 3 در ایران

2022-02-11

نصب اولين دستگاه الكتروفورز کپیلاری 3 Capillary Octa در ايران از كمپاني Sebia فرانسه با حضور نماينده شركت از بخش خاورميانه Sebia (کشور امارات) در آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك آينده .