نصب دستگاه Vitek

2017-11-21

دستگاه Vitek  بعنوان دستگاه پیشرفته در گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده نصب گردید.

تشخیص باکتری های گرم منفی ، گرم مثبت و باسیل های گرم مثبت و مخمرها .

تعیین حداقل دوز ممانعت کننده از رشد باکتری MIC که ابزار بسیار نجات بخشی برای کلیه بیماران سرپائی و بستری در بخش های جراحی و ICU و اطفال و زنان می باشد.

 

 

پیام بگذارید