آزمایشات فوق تخصصی

حضور تمام وقت مسئول فنی و ارتباط با انجمن های علمی داخلی و خارجی موجب گردیده تا ما توان انجام آزمایشات فوق تخصصی را برای شما متخصصین گرامی فراهم آوریم. دانش و تعهد، لازمه اصلی انجام اینگونه آزمایشات می باشد. متخصصین دیابت، نفرولوژی، نورولوژی و داخلی می توانند آزمایشات فوق تخصصی زیر را در این آزمایشگاه توصیه نمایند و مطمئن باشند نظارت و دقت لازم در تمام مراحل آزمایش، توسط مسئول فنی و پرسنل متخصص و متعهد آزمایشگاه به اجرا درخواهد آمد. لیست آزمایشات فوق تخصصی به شرح زیر می باشد.

آزمایشات فوق تخصصی

Captopril stimulation test

Clomiphene stimulation test

Clonidine suppression test

Dexamethasone suppression test

Gastrin stimulation test

Growth hormone stimulation test

ACTH stimulation test

Aldosterone suppression test

Amylase/Creatinin Clearance ratio test 

C.peptide stimulation test

Calcitonin stimulation test

Calcium suppression test

hCG stimulation test

TSH stimulation test

Thyroxine suppression test

Triiodothyronine suppression test

Pro-BNP

Procalcitonin

Calprotectin

C.difficile Toxin A+B

Quanti FERON-TB Gold