اتوماسیون ادراری

 

بخش اتوماسیون ادراری گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده با استفاده از تکنولوژی DIRUI هلند در آزمایشات ماکروسکوپی ( بیوشیمی ) و میکروسکوپی شاخص های استانداردی را در تشخیص آزمایشات ادراری بوجود آورده است ضمن آنکه قادر به انجام آزمایشات  بیشتری چون اندازه گیری میکروآلبومین ، کلسیم و کراتینین ادراری گردیده است .

این دستگاه قادر است از هر نمونه ادرار 820 عکس گرفته و نتایج میکروسکوپیک را در اندازه ی بزرگتری مورد ارزیابی قرار دهد .

انجام آزمایشات ادرار 24 ساعته و نیز VMA و متانفرین و سیستین و … از دیگر خدمات این بخش می باشد .

 

 

6