ایمنو سرولوژی

بخش سرولوژی گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده علاوه بر آزمایشات روتین، آزمایشات ویژه ای را به روش فیکساسیون کمپلمان (CF) با کمک دستگاه ایموآنالایزر Diesse ایتالیا برای بیماری های بروسلا، بورلیا، لپتوسپیرا و کلیه آنتی بادی های عوامل میکروبی، ویروسی و انگل شناسی شامل EBV ، Toxo، Rubella، CMV، Mumps، Measles ، VZV،Herpes  و غیره را اندازه گیری کرده و روزانه به پزشکان و بیماران عزیز سرویس می دهد. دیگر آزمایشات مرتبط به این بخش که به روش الایزا انجام می گیرد با دستگاه فول اتوماتیک 4 پلیته کمپانی Dynex آمریکا و آزمایشاتی که به روش ایمنوفلورسانس هستند با تکنولوژی و کیت های Euroimmun  آلمان انجام می گردد.