میکروبیولوژی

بخش میکروب شناسی و سل گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده با استفاده از تجربیات گذشته مسئول فنی در انستیتو پاستور و بخش سل آزمایشگاه های معتبر، خدمات ارزنده ای به بیماران مسلول ارائه مینماید.

این بخش امکان کشت میکروب ها و پاتوژن های خاص مانند کلامیدیا، قارچ ها، مایکوباکتریوم، مایکوپلاسما و اوروپلاسما را به همراه کشت های معمول با محیط های شیمیایی، اختصاصی و افتراقی ویژه مانند اسید های آمینه، OF و قند های اختصاصی، DNase و آنتی سرمهای گروه های پاتوژن و کیت API فرانسه تا تعیین دقیق گونه پاتوژن را فراهم آورده و با دیسک های درمانی و تشخیصی Rosco دانمارک سوش های مقاوم به این دارو را مشخص و با استفاده از سیستم کامپیوتری تشخیص آنتی بیوگرام به کارشناس بخش این امکان را می دهد تا با دقت کافی بهترین آنتی بیوتیک ها را انتخاب و با استاندارد های CLSI مورد ارزیابی قرار دهد.

تشخیص سپتی سمی باکتریال از ویرال در ساعات و روز های اول موجب افزایش نجات جان بیماران می گردد . بدین سبب گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده برای اولین بار در ایران بررسی میکروبی در کشت خون و مایعات استریل بدن را با دستگاه پیشرفته Bact/Alert کمپانی BioMerieux فرانسه انجام و باعث گردیده که در عرض 3 روز تا 98% و در عرض 5 روز با 100% اطمینان تشخیص میکروب عامل سپتی سمی داده شود . ویال های مخصوص BioMerieux دارای رزین هایی بوده که قادر به جذب آنتی بیوتیک های داخل خون بوده و بنابراین نیازی به قطع داروی بیمار نمی باشد .

 

_dsc3041

_dsc3059