هماتولوژی و انعقاد

بخش هماتولوژی گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده مجهز به سل کانترهای فول دیف Mindray و NIHON KOHDEN بوده که با روش Flow cytometric و Laser Scatter و Chemical Dye قادر به تفکیک سلولی به صورت فول دیف می باشد. همچنین این بخش با استفاده از دستگاههای اتوماتیک Linear آزمایش سرعت سدیمانتاسیون را در کوتاهترین زمان ممکن و آزمایشات انعقادی را با استفاده از دستگاه فول اتوماتیک sysmex ژاپن بهترین نتیجه را خدمت شما پزشک گرامی ارائه می دهد .

استفاده از نمونه خون خارجی Labex جهت کنترل کیفی سل کانترها و QC1-ESR جهت کنترل کیفی سدیمانتاسیون و نمونه Bio-Labo جهت کنترل کیفی PT ،PTT ،فیبرینوژن ، پروتئین های S و C حافظ کیفیت این بخش می باشد .