پاتولوژی

بخش پاتولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده با مسئولیت سرکارخانم دکترهدا باقی زاده مسئول آزمایش و پاسخ دهی به سیتولوژی های پاپ اسمیر، FNA و سیتولوژی نمونه های ادرار و مایعات بدن می باشد. همچنین تمام امکانات پاتولوژی شامل: تیشوپروسسور، میکروتوم و…. خریداری و درحال آماده سازی و نصب برای انجام این نوع خدمات با سرعت و کیفیت مناسب به بیماران و آزمایشگاههای ارسال کننده از تمام کشور می باشد.