ایمونوفلورسانس

بخش ایمنوفلورسانس گروه آزمایشگاههای دکتر نژاده در مهر ماه 1392 با خرید تجهیزات EUROIMMUN آلمان راه اندازی گردید. باتوجه به کیفیت محصولات این شرکت آلمانی در تولید کیت های ارزشمند تشخیصی بالاخص در زمینه ایمنوفلورسانس طیف وسیعی از این آزمایشات را در حوزه بیماری های گاستروانتروپاتی، اندوکرینولوژی، نورولوژی، درماتولوژی و نازائی ارائه خدمت می نمائیم. همچنین در این بخش از کیت های وسترن بلات (Blot) همین کمپانی در تشخیص بیماری های مختلف بالاخص در زمینه نورولوژی استفاده می نمائیم. لیست آزمایشات ایمنوفلورسانس و وسترن بلات را روی همین صفحه می توانید مشاهده نمائید.