نمونه برداری

نمونه گیری در گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده با رعایت استانداردهای بین المللی شامل خونگیری با سرنگ های خارجی Vacutainer و لیوان ها و وسایل یکبار مصرف انجام شده تا بهترین نتیجه برای بیماران حاصل گردد.

همچنین وجود اتاق مخصوص نمونه گیری نوزادان و اطفال و دستگاه بیلیروبینومتر موجود در آن موجب تسریع کار این بیماران گردیده است.

نمونه گیری در منزل و ادارات و دریافت نمونه از بیمارستان ها از دیگر خدمات این آزمایشگاه می باشد.

تمام مراحل نمونه گیری بالغین بر روی صندلی های متصل به کامپیوتر بوده و هر اتفاق و تغییر و تحولی در موقع نمونه گیری توسط نمونه گیران بر روی کامپیوتر ثبت می گردد . همچنین آن ها قادر خواهند بود از روی کامپیوتر تمام اطلاعات بیمار را بررسی و مطابقت دهند . نمونه گیری برای آزمایشاتی که چند ساعت وقت لازم دارد در فضائی بسیار راحت و آرام و با نظارت مسئول نمونه گیری ، مراقبت و رضایت آن ها را فراهم می آورد .

√ افراد سالمند وبیمارانی که توانایی آمدن به آزمایشگاه را ندارند می توانند با هماهنگی در منزلشان نمونه گیری شوند.

√ کلیه نمونه گیری های خون با لوله های وکیوم شده خارجی انجام می شود که مانع از خطاهای رایج می گردد.

√ وجود نمونه گیر مخصوص نوزادان با کمک دستگاه رگ یاب Vinlite واتاق مخصوص این عزیزان از مزایای آزمایشــگاه می باشد همچنین پاسخ دهی بیلی روبین نوزادان با استفاده از دستگاه مخصوص ظرف 10 دقیقه انجام می گیرد.

7

1524