آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده

نظرسنجی

به سرعت پذیرش در آزمایشگاه چگونه امتیاز می دهید ؟

به نحوه برخورد پرسنل نمونه گیری چگونه امتیاز می دهید ؟

به سرعت جوابدهی آزمایشگاه چگونه امتیاز می دهید ؟

به نظافت آزمایشگاه چگونه امتیاز می دهید ؟

به خدمات آنلاین سایت آزمایشگاه چگونه امتیاز می دهید ؟