نصب پيشرفته ترين دستگاه Sysmex

2021-08-05

نصب پيشرفته ترين دستگاه فول اتوماتيك انعقادي از كمپاني Sysmex ژاپن در آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك اينده .

تمام ازمايشات انعقادي براي كنترل داروهاي ضدانعقادي و بررسي سقط جنين در خانم هاي باردار به روش اتوماتيك توسط بهترين دستگاه تمام اتوماتيك Sysmex ژاپن در این مرکز ارائه می شود.

ارسال شده در اخبار

پیام بگذارید