دستگاه اتوماسیون ادراری

2016-09-14

دستگاه های تمام اتوماتیک ادراری DIRUI برای انجام آزمایشات میکروسکوپی و ماکروسکوپی ادرار و نیز تعیین شاخص های جدید در این آزمایش در گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده نصب گردید . این دستگاه ها به طور متصل و به دنبال هم تمام آزمایشات شیمی و میکروسکوپی ادرار را در عرض 5 دقیقه به انجام می رسانند .

ارسال شده در اخبار

پیام بگذارید